Steak & Eggs

Steak & Eggs

4 oz. Filet Mignon with 2 Eggs & Home Fries $17

8 oz Filet Mignon with 2 eggs & Home Fries $32